Θεματική 1: Ζητήματα Πολιτικής του Πολιτισμού «Δίκτυα Πολιτισμικής Συνεργασίας Πόλεων»

Μπορούν οι ανεξάρτητοι πολιτιστικοί φορείς να ενισχύσουν την πολιτιστική ανάπτυξη και δικτύωση των πόλεων; Τα δίκτυα στοχεύουν στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των πόλεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία και η κοινή δράση των πόλεων που ενδιαφέρονται να προωθήσουν μια σειρά από κοινές αξίες, αποτελούν εφαλτήριο δραστηριοποίησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής στρατηγικής των πόλεων, των συνεργατικών πολιτιστικών προγραμμάτων, των προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Οι πόλεις έχουν ανάγκη την ύπαρξη δικτύων που καλλιεργούν το διάλογο ανάμεσα στους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, στους καλλιτέχνες και στην τοπική κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η άσκηση επιρροής προς τα κέντρα αποφάσεων, σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικής πολιτιστικής στρατηγικής καθώς και ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών.

20181109 | 11:00 - 13:00 @ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Μαρία Ψαρρού