Θεματική 1: Ζητήματα πολιτικής του πολιτισμού «Πολιτισμική Στρατηγική Πόλεων και μοντέλα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής»

Είναι σημαντικό  να εξετάσουμε τον πολιτισμικό σχεδιασμό, τις στρατηγικές και τη διαχείριση  σε επίπεδο περιφέρειας, σε μητροπολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο πόλης και σε επίπεδο κοινότητας  σαν κρίκους μιας αλυσίδας που σχετίζεται όχι μόνο με την εθνική πολιτική πολιτισμού αλλά και με τις σχέσεις και τα δίκτυα επικοινωνίας της χώρας με τον έξω κόσμο, ευρωπαϊκό πρωτίστως αλλά και διεθνή.  Η συναρμογή των σχεδίων και η σύγκλισή τους σε ένα φιλόδοξο εθνικό σχεδιασμό θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Από την άλλη μεριά, το  σχέδιο μιας πόλης ή μιας περιφέρειας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τη μέθοδο, τον τρόπο συγκρότησης, τις καλές πρακτικές και την καινοτομία, που θα ακολουθήσουν με επιτυχία και άλλες πόλεις και περιφέρειες. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η ανάλυση ορισμένων παραδειγμάτων θα αποτελέσει το  οδηγητικό νήμα της συζήτησής μας.

20181108 | 17:00 - 19:00 @ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ

Συντονιστής:

Ομιλητές:

Reporter: Αγγελική Λαμπίρη