Θεματική 1: Ζητήματα πολιτικής του πολιτισμού «Προς ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τους   υφιστάμενους δημοτικούς πολιτιστικούς φορείς»

Λόγω της φύσης του έργου τους, οι πολιτιστικοί φορείς (θέατρα, φεστιβάλ, μουσεία κ.α.) δεν μπορούν να λειτουργήσουν με βάση το γενικό πλαίσιο του δημοσίου τομέα. Χρειάζονται προσαρμογές που τους επιτρέπουν να είναι ευέλικτοι σε ζητήματα όπως η επιλογή συνεργατών, οι μετακινήσεις, η έρευνα κ.λπ. Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, μπορούν οι πολιτιστικοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν –τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων και όχι μόνο πόρων, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο– στις προκλήσεις μιας σύγχρονης πολιτισμικής στρατηγικής; Μέσα από την συμμετοχική πρακτική του world café, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, καλλιτεχνικοί διευθυντές δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών, πολιτιστικοί διαχειριστές, και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, καλούνται να καταθέσουν την εμπειρία τους αναφορικά με τις πιθανές αλλαγές σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου και λειτουργίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το έργο των πολιτιστικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

20181110 | 16:30 - 18:30 @

Συντονιστής:

Ομιλητές: