Δράσεις που αλλάζουν την πόλη

Η ενότητα «Δράσεις που αλλάζουν την πόλη» παρουσιάζει μια σειρά από κοινωνικο-πολιτιστικές πρωτοβουλίες, δράσεις καθώς και καλές πρακτικές φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια και στόχο έχουν την ενεργοποίηση των κατοίκων, την πολιτιστική ανταλλαγή, τη βιώσιμη αστική και πολιτισμική ανάπτυξη μιας πόλης και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο διάλογο για την ποιότητα ζωής και το μέλλον της πόλης.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου με Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 19:00-20:00
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 16:30-18:30

20181110 | 19:00 - 20:00 @ Κανελλοπούλου 2, Παραλία Ελευσίνας